Zintegrowane Systemy Zarządzania

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA FUNKCJONUJĄCY W GRUPIE AZOTY KĘDZIERZYN


Wymagania klientów, zarówno krajowych jak i zagranicznych stale rosną. Nie satysfakcjonuje ich wyłącznie dobry wyrób. Klienci oczekują gwarancji na pełny cykl wytwarzania wyrobu oraz wdrożenia nowoczesnych metodyk zarządzania firmą.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom nasza firma uzyskała w 1997 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9002. W roku 2003 przyznano nam Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa (zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN ISO 9001 i PN-N-18001), natomiast w 2005 roku - certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania Jakość * Bezpieczeństwo i Higiena Pracy * Środowisko (potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001).

Po kolejnym audicie recertyfikującym, w lutym 2017 roku, zewnętrzna jednostka certyfikująca przyznała Grupie Azoty ZAK S.A. certyfikaty na zgodność z wymaganiami norm: ISO 9001, ISO 18001, ohsas 18001 oraz ISO 14001.

W 2005 roku Jednostka Usług Laboratoryjnych przeszła z powodzeniem proces akredytacji i uzyskała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego.

W 2014 roku Grupa Azoty ZAK S.A. przeszła z powodzeniem proces certyfikacji na zgodność wymaganiami Standardu Zarządzania Product Stewardship (Fertilizers Europe) i uzyskała CERTYFIKATU PRODUCT STEWADSHIP.

Zintegrowany system zarządzania w Grupie Azoty ZAK S.A. zbudowano w oparciu o zasadę priorytetowego traktowania klienta, ciągłego doskonalenia oraz podejścia procesowego. Zidentyfikowano procesy: zarządzania, główne, wspierające oraz określono ich sekwencję i wzajemne powiązania (udokumentowane w Mapie procesów Grupy Azoty ZAK S.A.). Funkcjonujący w Spółce zintegrowany system zarządzania opisano w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Azoty ZAK S.A. oraz w dokumentach zsz zamieszczonych elektronicznej bazie dostępnej w Intranecie (BAZA ZSZ).

Najwyższe kierownictwo Grupy Azoty ZAK S.A. określiło Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz cele ogólne dla obszarów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Zdefiniowane cele są mierzalne, przyjęty jest termin ich realizacji oraz wskazana jest osoba odpowiedzialna za realizację. Cele są spójne z Polityką ZSZ i służą ciągłemu doskonaleniu funkcjonowania Spółki. Stopień realizacji oraz aktualność celów poddawane są ocenie podczas przeglądów zarządzania najwyższego kierownictwa.

Dyrektor Generalny zapewnia środki niezbędne do realizacji Polityki ZSZ oraz do osiągnięcia celów. Środki te obejmują zasoby finansowe określone w Planie rzeczowo-finansowym Grupy Azoty ZAK S.A., infrastrukturę organizacyjną i techniczną oraz zasoby ludzkie.

Działania w obszarach: jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska wspomagane są zaangażowaniem pracowników na każdym stanowisku pracy. Dla ułatwienia komunikacji wewnętrznej stworzono system spotkań załogowych, a także skrzynek uwag i wniosków, rozmieszczonych na terenie Grupy Azoty ZAK S.A., dzięki którym w sposób jawny lub anonimowy można zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące wszystkich obszarów zarządzania.

Dążeniem załogi Grupy Azoty ZAK S.A. jest sprostanie wyzwaniom, które stawiają przed nami zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, poprzez racjonalizację i innowacyjność wykorzystywanych zasobów, wzbogacenie profilu działania Spółki, doskonalenie metod działania oraz funkcjonującego w Grupie Azoty ZAK S.A. zintegrowanego systemu zarządzania w obszarach: jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.Certyfikaty:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 ( PL / ENG / DE)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 ( EN )
Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.