Salmag®

Salmag®

Nawóz azotowy N(CaO,MgO) 27(3-4)

NAWÓZ WE, posiada również certyfikat na "znak jakości Q" oraz "znak bezpieczeństwa B"

Nazwa handlowa: Salmag®
Nazwa chemiczna: mieszanina azotanu amonu z węglanem wapnia i węglanem magnezu
Numer PKWiU: 20. 15. 35. 0
Numer CN: 3102 40 10

Jednostka: Grupa Azoty ZAK S.A.

Opis produktu

Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu od beżowego do brązowego w zależności od barwy wypełniacza. Wielkości granul o wymiarach 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Gęstość nasypowa: ok. 1,0 g/cm3. Salmag® to mieszanina azotanu amonu z węglanem wapnia i węglanem magnezu. Nawóz zawiera 27,0% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,5% i 13,5% w formie azotanowej. Zawiera także 3,0% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) oraz 4,0% magnezu całkowitego (MgO).

Przeznaczenie i stosowanie


Salmag® jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu najlepiej, gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem.

Korzyści zastosowania


Salmag® zawiera praktycznie w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot azotanowy. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej azotanowej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost.

Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych ilościach stanowi, że Salmag® w naszych warunkach klimatyczno-glebowych to uniwersalny nawóz azotowy.

Pakowanie i transport


Nawóz pakuje się do:
  • worków polietylenowych wentylowych po 50± 0,5 kg,
  • innych opakowań i o innej wielkości zapewniających bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięcia, opieczętowania zamknięcia lub samego opakowania.

W przypadku nawozu wysyłanego na eksport rodzaj i wielkość opakowania jest uzgadniana z odbiorcą. Nawóz luzem można ładować do środków transportu czystych, suchych, szczelnych, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci i spełniających odpowiednie przepisy transportowe. Drzwi środka transportowego powinny być zabezpieczone tak, aby można je było swobodnie otworzyć do rozładunku.

Nawóz w opakowaniach jednostkowych i luzem można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Nawóz należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeniem. Środki transportowe powinny być czyste, suche i szczelne oraz w takim stanie aby nie spowodowały uszkodzenia opakowań.

Nawóz nie zalicza się do materiałów niebezpiecznych w myśl przepisów RID/ADR. W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Nawóz pakowany oraz luzem, ze względu na higroskopijność należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu izolującym od wilgoci. Nawóz należy zabezpieczyć przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i nagrzaniem powyżej 30oC.

W bezpośrednim sąsiedztwie nawozu nie powinny znajdować się żadne związki chemiczne i materiały, które mogą z nim reagować, takie jak: substancje organiczne, substancje silnie alkaliczne /np. ług sodowy/, wapno, cement, sproszkowane metale oraz materiały palne jak: węgiel, trociny, smary, materiały pędne.

Salmag® można składować tylko obok nawozów saletrzanych.

Nawóz w opakowaniach po 50 kg należy układać poziomo warstwami na niepalnym podłożu, najwyżej do wysokości 10 warstw. Nawóz w pojemnikach elastycznych /big-bagi/ do 500 kg przechowywać w dwóch warstwach, a powyżej 500 kg w jednej warstwie Opakowania uszkodzone składować osobno. Opakowania powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródła ciepła i 0,2 m od ściany magazynu. Nawozy luzem należy przechowywać usypując je w pryzmy, stożki w sposób zabezpieczający przed mieszaniem się poszczególnych rodzajów nawozów. Między stosami opakowań jednostkowych, pryzmami lub stożkami należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające dojazd środkami transportu. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może wpłynąć na zmianę jakości nawozu.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:
  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.


PROPOZYCJE TERMINÓW I DAWEK NAWOŻENIA SALMAGU®


Potrzeby nawożenia azotem
Wycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG)

Ocena punktowa czynnika

Ocena punktowa czynnika

Ocena punktowa czynnika

Rodzaj czynnika
-1
0
+1
Potrzeby wapnowania
konieczne
potrzebne, wskazane
ograniczone, zbędne
Opady zimowe
poniżej normy
w normie
powyżej normy
Przedplon i nawożenie go azotem
motylkowe, okopowe na oborniku, inne na dużych dawkach azotu
zboża, pastewne, rzepak na średnich dawkach azotu
zboża, pastewne, rzepak na małych dawkach azotu
Dobór odmiany (gatunku trawy)
ekstensywne
przeciętne
intensywne
Poziom chemicznej ochrony roślin
bez ochrony
ochrona częściowa
pełna ochrona
Długość okresu wegetacji roślin okopowych i pastewnych
krótki: na wczesny zbiór lub na bezpośrednie skarmianie
przeciętny dla gatunku
długi: zbiór w fazie dojrzałości technologicznej lub na silos
Potrzeby nawożenia azotem są bardzo duże i duże, gdy suma punktów wynosi od +6 do +1; średnie, gdy suma punktów wynosi 0; małe i bardzo małe dla -1 do -6 punktów.


Zalecane dawki Salmagu®/Saletrzaku w kg/ha*

Potrzeby nawożenia azotem

Potrzeby nawożenia azotem

Potrzeby nawożenia azotem

Roślina
bardzo małe
i małe
średnie1
duże
i bardzo duże
żyto, jęczmień i owies – na każdą 1 t ziarna
60
70
90
pszenice i pszenżyto – na każdą 1 t ziarna
67
92
110
rzepak – na każdą 1 t nasion
150
185
220
kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna
60
74
85
groch, bobik – na każdą 1 t nasion
37
50
67
ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw
110
130
150
ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw
150
167
185
burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni
150
165
185
łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy
67
78
90
trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy
150
75
185
90
210
110
*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Salmagu®, na przykład plon ziarna pszenicy 6 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 92 kg Salmagu®  na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 6 ton = 552 kg/ha Salmagu®, czyli około 150 kg azotu; dawka to powinna być stosowana w co najmniej dwóch terminach, cześć wczesną wiosną, z chwilą ruszania wegetacji, drugą na początku strzelania w źdźbło;
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;
2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna/technologiczna:
Eugeniusz Dbaj

tel. +48 77 481 28 35

Informacja handlowa: 
Manager rynku

tel. +48 77 481 20 40

fax +48 77 481 26 27

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.