ZAKsan® (Kędzierzyńska Saletra Amonowa)

ZAKsan<sup>®</sup> (Kędzierzyńska Saletra Amonowa)
ZAKsan®

Nawóz azotowy granulowany N 32

NAWÓZ WE, posiada również certyfikat na "znak jakości Q" oraz "znak bezpieczeństwa B"

Nazwa handlowa: ZAKsan®
Nazwa chemiczna:azotanu amonu z wypełniaczem (węglanem wapnia i węglanem magnezu)
Numer PKWiU: 20. 15. 35. 0
Numer CN: 3102 40 90

Jednostka: Grupa Azoty ZAK S.A.

Opis produktu


Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granulki wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: około 0,96 kg/dm3. ZAKsan® to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 32,0% azotu (N), w tym w formie amonowej 16,0% i 16,0% w formie azotanowej.

Przeznaczenie i stosowanie


ZAKsan® jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność.

Korzyści zastosowania


ZAKsan® zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot azotanowy. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej azotanowej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych ilościach stanowi, że ZAKsan® w naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest to najbardziej uniwersalny i efektywny nawóz azotowy.

Pakowanie i transport


ZAKsan® pakuje się do:
  • opakowań typu big-bag 500-1000 kg,
  • innych opakowań i o innej wielkości zapewniających bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięcia, opieczętowania zamknięcia lub samego opakowania.

W przypadku nawozu wysyłanego na eksport rodzaj i wielkość opakowań wg uzgodnień z odbiorcą.

Opakowania powinny spełniać wymagania PN-C-87001:1998.p.3.1.1 i 3.1.2 oraz wymogi przepisów RID i ADR dla III grupy pakowania. ZAKsan® w opakowaniach jednostkowych przewozić dowolnymi krytymi środkami transportowymi. Nawóz należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeniem. Środki transportowe powinny być czyste, suche i szczelne oraz w takim stanie aby nie spowodowały uszkodzenia opakowań. ZAKsan® można przewozić jako ładunek całkowity o masie do 3000, kg, w pojazdach zamkniętych lub w kontenerach zamkniętych. Pojazdy i kontenery powinny być tak zbudowane, aby wykluczyć możliwość kontaktu przewożonego nawozu z materiałami palnymi oraz związkami chemicznymi mogącymi reagować z nawozem, wymienionymi w p.7. W przypadku, gdy podłoga lub ściany pojazdu wykonane są z drewna lub materiałów palnych, to powinny być one wyłożone nieprzemakalną i niepalna wykładziną albo zabezpieczone niepalnym środkiem impregnującym np. roztworem krzemianu sodu (szkło wodne). ZAKsan® zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1, grupa pakowania III wg przepisów transportowych RID i ADR.Zgodne z przepisami ADR - pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu/RID wagony – pomarańczowe tablice ostrzegawcze na obu ścianach bocznych wagonu.

Uwaga!
ZAKsan® należy udostępniać końcowemu użytkownikowi wyłącznie w postaci pakowanej.


Przechowywanie

ZAKsan®, ze względu na higroskopijność należy przechowywać w oznakowanych wg p.6 w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu izolującym od wilgoci. Nawóz należy zabezpieczyć przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i nagrzaniem powyżej 300C. W pomieszczeniach z saletrą amonową nie wolno używać otwartego ognia. Przewody elektryczne powinny być zabezpieczone przed zwarciem. W bezpośrednim sąsiedztwie ZAKsan®-u nie powinny znajdować się żadne związki chemiczne i materiały, które mogą z nią reagować, takie jak np.: środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, substancje organiczne, substancje silnie alkaliczne /np. ług sodowy/, wapno, cement, sproszkowane metale, tlenki metali, kwasy oraz materiały palne jak: węgiel, trociny, smary, materiały pędne.

ZAKsan® można składować tylko obok nawozów saletrzanych.

Nawóz w pojemnikach elastycznych (big-bagach) do 500 kg składować w dwóch warstwach, natomiast powyżej 500 kg w jednej warstwie. Opakowania powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródła ciepła i 0,2 m od ściany magazynu. Opakowania uszkodzone składować osobno. W jednym pomieszczeniu magazynowym nie powinno się przechowywać więcej niż 300t ZAKsan® -u . Nieprzestrzeganie powyższych zasad może wpłynąć na zmianę jakości oraz niekontrolowany rozkład nawozu. Magazynowanie i przechowywanie w zakładzie powyżej 1250 Mg ZAKsan® klasyfikuje dany podmiot jako Zakład Zwiększonego Ryzyka a powyżej 5000 Mg jako Zakład Dużego Ryzyka Poważnej Awarii Przemysłowej - Tabela 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 29.10.2016r. (Dz.U. poz. 138).

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:
  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna/technologiczna:
Eugeniusz Dbaj

tel. +48 77 481 28 35

Informacja handlowa: 
Manager rynku

tel. +48 77 481 20 40

fax +48 77 481 26 27

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.