Rozwiązania na rzecz środowiska

JAK ZAK CHRONI ŚRODOWISKO

 • inwestuje w zmniejszanie poziomu oddziaływania na środowisko, poprawę bezpieczeństwa i ochronę zdrowia pracowników,
 • ogranicza pobór wody, ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz w odprowadzanych ściekach,
 • ogranicza ilość powstających odpadów oraz znajduje najkorzystniejsze dla środowiska sposoby postępowania z odpadami,
 • monitoruje ładunki zanieczyszczeń,
 • wprowadza środki ochrony przed hałasem,
 • stosuje urządzenia ochronne,
 • korzysta z własnych obiektów oczyszczania ścieków,
 • dotrzymuje obowiązujących norm i wskaźników emisji,
 • przygotowuje plany reagowania na sytuacje awaryjne i dąży do zapobiegania im.

Nadzór nad wielkością oddziaływania na środowisko oraz skuteczne zarządzanie kwestiami środowiskowymi jest możliwe poprzez:
 • posiadanie własnych służb ochrony środowiska, które kontrolują działalność produkcyjną, dbają o działanie ZAK w zgodzie z aktualnymi przepisami, monitorują stan środowiska, szkolą pracowników oraz inicjują działania zmierzające do poprawy jego stanu,
 • wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania środowiskowego, zgodnie z normą ISO 14001:2004 – funkcjonujący system jest skutecznym narzędziem świadomego zarządzania środowiskiem poprzez identyfikację znaczących elementów oddziaływania na środowisko, ich monitorowanie, ocenę i podejmowanie działań doskonalących, przy współudziale wszystkich pracowników ZAK S.A.,
 • posiadanie własnej Jednostki Usług Laboratoryjnych, która prowadzi stałe i doraźne badania m.in. w zakresie wielkości oddziaływania na środowisko i jego stanu; wiele ze stosowanych metod badawczych jest objętych akredytacją na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
 • dobrowolny udział w Programie „Odpowiedzialność i Troska”®, w ramach którego od 1995 r. realizowane są działania w obszarze ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa procesowego.

PROEKOLOGICZNE MODERNIZACJE

ZAK zrealizował szereg inwestycji zmierzających do zmniejszenia oddziaływania zakładu na środowisko. Tylko w ostatniej dekadzie zrealizowano następujące zadania:
 • modernizacja zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową stacji odwadniania osadów ściekowych,
 • modernizacja elektrofiltrów w zakładowej kotłowni,
 • budowa węzła adsorpcji benzenu,
 • ograniczenie emisji podtlenku azotu na instalacji produkcji kwasu azotowego,
 • zamykanie i rekultywacja zakładowych składowisk odpadów,
 • budowa szeregu tac zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne,
 • modernizacja instalacji bezwodnika ftalowego,
 • budowa nowoczesnych systemów chłodniczych.

W 2010 r. zrealizowano dwie duże inwestycje, tj. budowę nowej instalacji kwasu azotowego oraz stacji uzdatniania wody, które zastąpiły wyeksploatowane instalacje. 

Powyższe oraz inne zrealizowane w poprzednich latach inwestycje prośrodowiskowe, spowodowały spadek wielkości oddziaływania zakładu na środowisko w ciągu ostatnich 20 lat o:
 • 54% w zakresie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • 75% w zakresie ilości pobieranych wód,
 • 73% w zakresie ilości odprowadzanych ścieków,
 • 93% i 99% w zakresie ładunków związków organicznych i azotu amonowego odprowadzanego w ściekach,
 • 100% w zakresie ilości składowanych odpadów.

Szczegółowe informacje dotyczące poziomu oddziaływania Spółki przedstawiono w Raporcie ekologicznym ZAK S.A. za 2010 r.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.