Zintegrowane Systemy Zarządzania

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA FUNKCJONUJĄCY W GRUPIE AZOTY ZAKŁADACH AZOTOWYCH KĘDZIERZYN S.A.Wymagania klientów, zarówno krajowych jak i zagranicznych stale rosną. Nie satysfakcjonuje ich wyłącznie dobry produkt. Klienci oczekują gwarancji obejmującej pełny cykl wytwarzania produktu oraz wdrożenia nowoczesnych metodyk zarządzania firmą.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom nasza firma uzyskała w 1997 roku certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9002. W roku 2003 przyznano nam certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa (zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001 i PN-N-18001), natomiast w 2005 roku - CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Jakość * Bezpieczeństwo i Higiena Pracy * Środowisko (potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001).

Certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania przyznawane były naszej Spółce przez kolejne lata. Obecnie obowiązują: certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm: ISO 9001, PN-N-18001, ISO 14001 oraz certyfikat systemu zarządzania OHSAS 18001.

Rozszerzeniem utrzymywanego zintegrowanego systemu zarządzania jest uczestnictwo od 1994 roku Grupy Azoty ZAK S.A. w Programie „Odpowiedzialność i Troska”® (Responsible Care®), którego ideą jest dobrowolne zobowiązanie się branży chemicznej do poprawy swojej działalności w obszarach: ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa procesowego. Naszej Spółce po raz kolejny przyznano certyfikat potwierdzający wdrożenie Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, zgodnego z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz zasadami i kryteriami zatwierdzonymi przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

W 2006 roku Jednostka Usług Laboratoryjnych (obecnie Departament Badań i Innowacji), przeszła z powodzeniem proces akredytacji i uzyskała CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

W 2014 roku Grupa Azoty ZAK S.A. przeszła z powodzeniem proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu Zarządzania Opieki nad Produktem (Product Stewardship) Fertilizers Europe i uzyskała CERTYFIKAT PRODUCT STEWARDSHIP.

Od 2016 r. w Grupie Azoty ZAK S.A. funkcjonuje system zarządzania procesem utrzymania ruchu w oparciu o programy Total Productive Maintenance TPM i Preventive Maintenance PM (Kompleksowego Utrzymania Ruchu Produkcyjnego z uwzględnieniem Prewencyjnego Utrzymania Ruchu).

Zintegrowany system zarządzania w Grupie Azoty ZAK S.A. zbudowano w oparciu o zasadę priorytetowego traktowania klienta, ciągłego doskonalenia oraz podejścia procesowego. Zidentyfikowano procesy: zarządzania, główne, wspierające oraz określono ich sekwencję i wzajemne powiązania (udokumentowane w Mapie procesów Grupy Azoty ZAK S.A.). Funkcjonujący w Spółce zintegrowany system zarządzania opisano w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Azoty ZAK S.A. oraz w dokumentach zsz zamieszczonych w elektronicznej bazie dostępnej w Intranecie (BAZA ZSZ).

Najwyższe kierownictwo Grupy Azoty ZAK S.A. określiło Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz cele ogólne dla obszarów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Polityka ZSZ zamieszczona jest w Intranecie w zakładce WYDZIAŁY → Departament Zarządzania → Biuro Systemów Zarządzania. Zdefiniowane cele są mierzalne, przyjęty jest termin ich realizacji oraz wskazana jest osoba odpowiedzialna za realizację. Cele są spójne z Polityką ZSZ i służą ciągłemu doskonaleniu funkcjonowania Spółki. Stopień realizacji oraz aktualność celów poddawane są ocenie podczas przeglądów zarządzania przez najwyższe kierownictwo.

Dyrektor Generalny zapewnia środki niezbędne do realizacji Polityki ZSZ oraz do osiągnięcia celów. Środki te obejmują zasoby finansowe określone w Planie rzeczowo-finansowym Grupy Azoty ZAK S.A., infrastrukturę organizacyjną i techniczną oraz zasoby ludzkie.

Działania we wszystkich obszarach zintegrowanego systemu zarządzania, wspomagane są zaangażowaniem pracowników na każdym stanowisku pracy. Dla ułatwienia komunikacji wewnętrznej stworzono system spotkań załogowych, a także skrzynek uwag i wniosków, rozmieszczonych na terenie Grupy Azoty ZAK S.A., dzięki którym w sposób jawny lub anonimowy można zgłaszać uwagi dotyczące wszystkich obszarów zarządzania.

Dążeniem załogi Grupy Azoty ZAK S.A. jest sprostanie wyzwaniom, które stawiają przed nami zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, poprzez racjonalizację i innowacyjność wykorzystywanych zasobów, wzbogacenie profilu działania Spółki, doskonalenie metod działania oraz funkcjonującego w Grupie Azoty ZAK S.A. zintegrowanego systemu zarządzania w obszarach: jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.
Certyfikaty:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 ( PL / ENG / DE)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 ( EN )
Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.