Wydarzenia i aktualności

Informacja na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty ZAK S.A.

17 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.

Podczas ZWZ zostały podjęte uchwały zatwierdzające:
  • sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
  • Regulamin wyborów kandydata na członka Rady Nadzorczej powoływanego spośród osób wybranych przez pracowników spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2018 w wysokości 15.594.365,34 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze) został podzielony w następujący sposób:
  1. 7.981.800,40 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych czterdzieści groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. w wysokości 0,14 zł (słownie: zero złotych czternaście groszy) na jedną akcję,
  2. 7.612.564,94 zł (słownie: siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 28 czerwca 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na 15 lipca 2019 roku.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.