Wydarzenia i aktualności

wpis 1 / 409

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podsumowało rok 2017

19 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.
Podczas ZWZ jednogłośnie zostały podjęte uchwały zatwierdzające:

  • sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2017 w wysokości 80.309.841,25 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) został podzielony w następujący sposób:

  • 40.479.130,60 zł (słownie: czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. w wysokości 0,71 zł (słownie: zero złotych siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję,
  • 39.830.710,65 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset dziesięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 2 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2018 roku.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.