Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zasady dobrych praktyk

Począwszy od debiutu giełdowego w 2008 r. zamiarem Spółki jest przestrzeganie dobrych praktyk władztwa korporacyjnego, czego wyrazem była deklaracja Zarządu Spółki, złożona w prospekcie emisyjnym IPO 2008, a także w prospektach emisyjnych z 2011 i 2012 roku.  

W związku z nowelizacją tekstu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, wprowadzoną Uchwałą Rady Giełdy Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku, Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A.  zatwierdził i przyjął nowelizację dokumentu. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (pdf, 95 KB)

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

W raporcie EBI z dnia 29 grudnia 2015 roku Spółka zadeklarowała stosowanie od 1 stycznia 2016 roku wszystkich zasad szczegółowych wprowadzonych przez Dobre Praktyki z wyłączeniem zasad:

I.Z.1.20 „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,”Wyjaśnienie:  W ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

IV.Z.2. „Jeżeli to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia, w czasie rzeczywistym.”

Wyjaśnienie: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Ponadto w ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu.  Spółka nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

Wyszukiwarka