Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka prywatności
Polityka prywatności

Zachowanie poufności Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne. Chcielibyśmy poinformować Państwa o tym w jaki sposób chronimy Państwa prywatność w zawiązku z korzystaniem z portalu internetowego Grupy Azoty – grupaazoty.com oraz stron w domenie grupaazoty.com (dalej: „Serwis”).

Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) kompleksowo opisuje sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa związane z tym przetwarzaniem.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownicy mogą kontaktować się z właściwym dla danej Spółki Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w Załączniku nr 1.

Niniejsza Polityka prywatności skierowana jest do osób fizycznych, które:

 1. zamierzają udzielić lub udzieliły Współadministratorom (w znaczeniu nadanym poniżej) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu, w tym w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym wiadomości e-mail) oraz marketingu telefonicznego (wiadomości SMS);
 2. chcą zarejestrować się jako użytkownicy w Serwisie;
 3. przekazują swoje dane osobowe w Serwisie w celu kontaktu ze spółkami Grupy Azoty, przesłania im zapytania, reklamacji, otrzymywania Newslettera, itd.
  (dalej „Państwo”).

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, iż Współadministratorami Państwa danych osobowych są następujące spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wymienione w Załączniku nr 1.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego przy użyciu Newslettera lub za pomocą kontaktu telefonicznego wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody. Zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na Państwa zgodzie. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez poszczególnych Współadministratorów lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   Przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między swoim uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. W przypadku przetwarzania opartego o tę podstawę prawną, Współadministratorzy dokonali analizy ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności oraz ocenili środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu ochrony danych osobowych. Prawnie uzasadnionymi interesami w związku z prowadzonym przez nas serwisem internetowym mogą być:
   1. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
   2. marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej);
   3. obsługa zapytań i reklamacji;
   4. wykorzystanie plików cookies oraz profilowanie w celach marketingowych;
   5. dbanie o bezpieczeństwo naszych systemów IT;
   6. przeprowadzanie analiz dotyczących sposobów korzystania ze strony internetowej lub z poszczególnych jej części, a także możliwości wprowadzania poprawek lub ulepszeń strony;
   7. wewnętrzne cele administracyjne, w tym cele statystyczne.
  3. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   Dotyczy to np. sytuacji udostępnienia Państwa danych na żądanie właściwych organów państwowych lub sądów.
 3. W ramach Serwisu internetowego przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne podane w formularzu dot. przesyłania Newslettera, adres e-mail, imię i nazwisko,
  2. dane identyfikacyjne i kontaktowe podane w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy oraz adres e-mail, telefon,
  3. dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie wchodząc na Serwis, takie jak adresy protokołu internetowego osób odwiedzających nasz Serwis, a także tzw. dane zbiorowe, czyli informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, jakie strony zostały odwiedzone przez nich wcześniej, itp. Dane te zbierane są automatycznie. W celu dowiedzenia się więcej na temat zbierania przez nas danych zbiorowych prosimy o zapoznanie się z naszą informacją dotyczącą cookies
   dostępną w Serwisie.
  4. inne dane podawane przez Państwa w związku z korzystaniem z serwisu internetowego (adres IP, historia użytkownika)
 4. Współadministratorzy zbierają Państwa dane osobowe wymienione w pkt. 3 powyżej bezpośrednio od Państwa.
 5. W związku z prowadzoną przez Współadministratorów działalnością, Państwa dane osobowe mogą być powierzane i udostępniane następującym podmiotom:
  1. administratorowi strony internetowej;
  2. dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych;
  3. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów;
  4. firmom kurierskim i operatorom pocztowym.
 6. W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, Państwa dane zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.
 7. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przez określony poniżej czas:

  Nazwa celu przetwarzania

  Opis celu przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Okres przetwarzania

  Marketing bezpośredni produktów i usług Współadministratorów

  Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Współadministratorów w postaci wysyłania Newsletterów, informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym e-maili).

  Zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  Do momentu wycofania zgody

  Marketing „tradycyjny”

  Wysyłanie użytkownikom Serwisu materiałów reklamowych w formie listownej

  Uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Okres, przez jaki Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe dla innych celów

  Obsługa reklamacji i zapytań

  Obsługa reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu zgłoszonych przez użytkowników, a także innych zapytań

  Uzasadnione interesy Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wykonywanie umowy przez Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  Okres, przez jaki Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe dla innych celów

  Wewnętrzne cele administracyjne Współadministratoróww tym cele statystyczne

  Sporządzanie statystyk na podstawie zebranych danych osobowych

  Uzasadnione interesy Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Okres, przez jaki Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe dla innych celów

  Profilowanie w celach marketingowych oraz sporządzanie statystyk na cele marketingowe

  Umożliwienie Administratorowi dostosowania oferty do profilu klienta oraz sporządzanie statystyk na podstawie zebranych danych osobowych

  Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Okres, przez jaki Administrator wykorzystuje dane osobowe zawarte w plikach cookies [Okresy przechowywania cookies powinny być wskazane w informacji dotyczącej cookies.] (po tym czasie dane mogą być przechowywane w formie zanonimizowanej)

  Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

  Ustalanie lub dochodzenie przez Współadministratorów Roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami

  Uzasadnione interesy Współadministratorów
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Do momentu przedawnienia roszczeń, czyli co do zasady nie dłużej niż 6 lat

 8. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. żądania usunięcia danych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. żądania przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 9. Współadministratorzy ustalili, na podstawie łączącej ich umowy o współadministrowaniu, której zasadnicza treść dostępna jest na stronie internetowej odo.grupaazoty.com, że punktem kontaktowym w zakresie ochrony Państwa danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres: ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, wraz z dopiskiem „Dane osobowe – Serwis”, wysyłając e-mail na adres inspektora ochrony danych Grupy Azoty S.A.: ##xds.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Współadministratorów jest dobrowolne, ich niepodanie może jednak prowadzić do (w zależności od tego w jakim celu są one zbierane):
  1. niemożności prowadzenia przez Współadministratorów marketingu bezpośredniego wobec Państwa,
  2. niemożnością wysyłania przez Współadministaratorów Newslettera do Państw,
  3. niemożności odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytanie lub reklamację.

Wyszukiwarka