Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Informacja o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2020
22.07.2021
Informacja o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2020

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2020 w wysokości 1,24 zł brutto na jedną akcję.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 29 czerwca 2021 r.

Dzień wypłaty dywidendy to 30 lipca 2021 r.

Akcjonariuszom, którzy zostali ujawnieni w Rejestrze Akcjonariuszy i złożyli dyspozycję wypłaty dywidendy, dywidenda za 2020 r. zostanie wypłacona zgodnie ze wskazanym przez nich sposobem wypłaty.

Od 1 marca 2021 r. za akcjonariusza Spółki jest uważana osoba wpisana do Rejestru Akcjonariuszy. Osoby, które nie dokonały ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy prosimy o kontakt mailowy pod adresem: ##gtythig.pzrydcpgxjhon#at#igxvdc.ea## lub pod numerem tel. +48 126 292 420, +48 126 292 411 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:0016:00 w celu uzyskania informacji o wykazaniu praw z akcji.

Informujemy, że złożyć lub zmienić dyspozycję wypłaty dywidendy będzie można w tymczasowym punkcie obsługi:

Hala Sportowa Śródmieście,
al. Jana Pawła II 29, Kędzierzyn-Koźle
w dniach 27 i 28 lipca 2021 r. w godz. 9:00–17:00.

Prosimy o przestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz dezynfekowanie rąk.

Akcjonariusze, którzy chcą złożyć dyspozycję lub zmienić sposób wypłaty dywidendy, powinni niezwłocznie skontaktować się z Trigon Domem Maklerskim S.A.

Podpis na dyspozycji powinien zostać potwierdzony w jeden z poniższych sposobów: 

  • elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, następnie dyspozycja powinna być odesłana w formie pliku PDF na adres e-mail: ##gtythig.pzrydcpgxjhon#at#igxvdc.ea##,
  • notarialnie, a następnie dyspozycja powinna zostać wysłana na adres:

Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków,

  • w obecności pracownika Trigon Domu Maklerskiego S.A. (oddziały w Krakowie, Częstochowie oraz Warszawie).

Oddziały Trigon Domu Maklerskiego S.A., czynne w dni robocze w godzinach 8:45–17:00:

  • Kraków (ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków),
  • Częstochowa (Al. NMP 28, 42-200 Częstochowa),
  • Warszawa (Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa).

Akcjonariusze, którzy będą osobiście składali dyspozycję, proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz numeru własnego rachunku bankowego.

Na dyspozycji wypłaty dywidendy należy wskazać własny numer rachunku bankowego. Akcjonariusze, którzy nie posiadają osobistego rachunku bankowego, mogą zlecić wypłatę dywidendy przekazem pocztowym. W tym przypadku koszt opłat pocztowych za przekaz pocztowy ponosi Akcjonariusz.

Spadkobiercy akcjonariusza powinni przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do akcji Spółki wynikające z dziedziczenia (prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku po zmarłym akcjonariuszu lub/i notarialne poświadczenie dziedziczenia, odpis, ewentualnie umowę lub postanowienie o dziale spadku).

Współwłaściciele, którzy nabyli akcje w wyniku postępowania spadkowego, powinni przesłać dokumenty w jednym liście. Należy złożyć zgodne, pisemne oświadczenia wskazujące osobę upoważnioną do odbioru dywidendy oraz dyspozycję wypłaty wypełnioną przez wskazaną w oświadczeniach osobę.

Odbioru dywidendy w imieniu akcjonariusza niepełnoletniego lub ubezwłasnowolnionego może dokonać:

- rodzic jako przedstawiciel osoby niepełnoletniej,

- opiekun lub kurator akcjonariusza ubezwłasnowolnionego, po przedstawieniu stosownego postanowienia sądu opiekuńczego.

Dodatkowo informujemy, że kwota wypłacanej dywidendy za rok 2020 zostanie pomniejszona o 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, który jest pobierany i odprowadzany przez płatnika tego podatku, na rachunek właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 30a ust. 1 pkt. 4, art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

Osoby, które zostały lub zostaną ujawnione w Rejestrze Akcjonariuszy lub zdefiniują sposób wypłaty dywidendy po dniu ustalenia prawa do dywidendy, będą otrzymywać w następujący sposób: dyspozycje złożone do 15. dnia miesiąca będą realizowane w danym miesiącu, po otrzymaniu środków od Spółki, dyspozycje złożone po 15. dniu danego miesiąca będą realizowane w kolejnym miesiącu.

Z Trigon Domem Maklerskim S.A. można się kontaktować również za pośrednictwem Call Center tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 122 887 878 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00.

Wyszukiwarka