Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty ZAK S.A.
21.06.2022
Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty ZAK S.A.

21 czerwca 2022 r odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte uchwały zatwierdzające:

  • sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę w wysokości 272.202.265,23 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) został podzielony w następujący sposób:

  1. 163.056.779,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. w wysokości 2,86 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję,
  2. 109.145.485,63 zł (słownie: sto dziewięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 30 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2022 r.

Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

Wyszukiwarka