Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty ZAK S.A.
26.06.2024
Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty ZAK S.A.

W środę, 26 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte uchwały zatwierdzające:

  • sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, na mocy którego strata netto osiągnięta przez Spółkę za rok obrotowy 2023 w wysokości minus 496 mln zł zostaje częściowo pokryta z zysku zatrzymanego powstałego z przeszacowania kapitału zakładowego oraz częściowo z kapitału zapasowego.

Dodatkowo zostały podjęte uchwały w sprawie udzielenia absolutorium:

  • Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Wolff z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
  • Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mateuszowi Magdziarzowi, delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 5 stycznia 2023 roku.

W odniesieniu do pozostałych członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie zostały podjęte uchwały w sprawie udzielenia absolutoriów.

Do składu Rady Nadzorczej powołany został Marek Zatorski.

Obecny skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. przedstawia się następująco:

Paweł Bielski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Rafał Smoła - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Paweł Polański  - Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki - Sekretarz,
Aleksander Bogdziewicz,
Angelina Sarota,
Marek Zatorski.

Wyszukiwarka