Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty ZAK S.A.
05.02.2024
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty ZAK S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 26 lutego 2024 r. o godz. 10⁰⁰ w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Mostowej 30 A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione
z akcji imiennych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, a także osoby wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30 A, w Biurze Zarządu Spółki,
tj. budynek nr 110, pokój nr 19 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału
w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Ogłoszenie ukazało się 2 lutego 2024 roku w numerze 24/2024 (6926) Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 5362.

Wyszukiwarka