Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty ZAK S.A.
03.06.2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty ZAK S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 1 oraz § 40 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Mostowej 30 A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję oraz powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Zasad zbywania składników aktywów trwałych.
 15. Przedłożenie informacji udzielonych akcjonariuszom przez Zarząd poza Walnym Zgromadzeniem.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie akcje Spółki znajdują się w depozycie prowadzonym na zlecenie Spółki przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 406 § 2 Ksh, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni złożyć w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, aktualne zaświadczenia depozytowe wystawione przez Trigon Dom Maklerski S.A., stwierdzające liczbę i numery akcji oraz fakt ich zablokowania w powyższym depozycie do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W celu uzyskania zaświadczenia depozytowego z odpowiednim wyprzedzeniem, Zarząd prosi o zgłaszanie się do Trigon Dom Maklerski S.A., co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Formularz dyspozycji dotyczącej wystawienia powyższego zaświadczenia depozytowego dostępny będzie w siedzibie i oddziałach Trigon Dom Maklerski S.A. oraz w lokalu Zarządu Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30 A, budynek nr 110, pokój nr 19.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30 A, budynek nr 110, pokój nr 19 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Ogłoszenie ukazało się 2 czerwca 2020 roku w numerze 106/2020 (5996) Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 24622.

Wyszukiwarka