Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty ZAK S.A.
03.06.2024
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty ZAK S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 33 ust.1 pkt 1 oraz § 40 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 26 czerwca 2024 r. o godz. 11⁰⁰ w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Mostowej 30 A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 12. Przedłożenie informacji udzielonych akcjonariuszom przez Zarząd poza Walnym Zgromadzeniem.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione z akcji imiennych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, a także osoby wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30 A, w Biurze Zarządu Spółki, tj. budynek nr 110, pokój nr 19 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Ogłoszenie ukazało się 31 maja 2024 roku w numerze 105/2023 (7007) Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 26804.

Wyszukiwarka