Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyniki Grupy Azoty pod wpływem zakłóconej równowagi popytowo-podażowej na rynku europejskim
22.05.2023
Wyniki Grupy Azoty pod wpływem zakłóconej równowagi popytowo-podażowej na rynku europejskim

W I kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 895 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 401 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 10,3%. Wyniki finansowe są zgodne z wynikami szacunkowymi opublikowanymi przez spółkę w dniu 15.05.2023 r.

W I kwartale 2023 roku obserwowano dalsze zakłócenia równowagi popytowo-podażowej na rynku europejskim, spowodowane m.in. agresją Rosji na Ukrainę, wysokimi cenami nośników energii oraz bezcłowym importem nawozów i tworzyw spoza Unii Europejskiej, produkowanych z użyciem tańszych surowców. Konsekwencją sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym był ograniczony popyt na produkty Grupy i związane z tym niższe wolumeny sprzedaży oraz spadające ceny produktów. Zawirowania rynkowe spowodowały również zaburzenie wzorców zakupowych odbiorców końcowych, typowych dla I kwartału w latach ubiegłych.

Pozytywnie na wyniki pierwszego kwartału wpłynęły przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz spółek Grupy Azoty środki finansowe w łącznej wysokości 234 mln zł w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych związanego z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku.

Grupa Azoty aktywnie reaguje na wyzwania otoczenia rynkowego, m.in. dostosowując wielkość produkcji do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej na rynku europejskim. Szacunkowe miesięczne skonsolidowane wolumeny produkcyjne są cyklicznie przekazywane przez Grupę w raportach bieżących ESPI.

Grupa Azoty podejmuje działania zmierzające do zapewnienia wzrostu rentowności operacyjnej, nie wyklucza jednak możliwości przekroczenia dopuszczalnego poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec pierwszego półrocza 2023 roku. W przypadku uprawdopodobnienia się ww. scenariusza Spółka podejmie stosowne działania wyprzedzające w celu mitygacji zaistniałych ryzyk.

Pierwszy kwartał 2023 roku to okres niższych wyników Grupy Azoty i ujemnych marż we wszystkich kluczowych segmentach biznesowych, co było konsekwencją kumulacji szeregu negatywnych zjawisk. Do najistotniejszych należały nadpodaż produktów i spadek konkurencyjności, z którymi zmaga się cały przemysł chemiczny na Starym Kontynencie. W dużej mierze jest to efekt m.in. importu nawozów i tworzyw spoza UE, gdzie producenci produkują z użyciem tańszych surowców i nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej na poziomie takim jak ma to miejsce w przypadku wytwórców na terenie Unii Europejskiej. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie w cenach poszczególnych produktów. Dodatkowym wyzwaniem w Segmencie Agro jest decyzja Rady UE o czasowym zawieszeniu ceł na mocznik i amoniak. Spółka spodziewa się poprawy sytuacji rynkowej od III kwartału bieżącego roku. Aktualnie prowadzimy rozmowy z PKN Orlen na temat nowej umowy na dostawy gazu, obecna obowiązuje do końca września. Pomimo wymagającej sytuacji rynkowej, zgodnie z harmonogramem przebiegają ostatnie prace na Polimerach Police, dzięki czemu zakładamy, że inwestycja zostanie uruchomiona w czerwcu br., co istotnie wzmocni nasz biznes. Równolegle kontynuujemy działania w obszarze dalszej dywersyfikacji źródeł energii mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Marek Wadowski.

Segment Agro

W I kwartale z uwagi na niską aktywność zakupową odbiorców nastąpił spadek sprzedaży nawozów. Ponadto negatywnie na sytuację podażowo – popytową wpłynął import – głównie mocznika - zarówno z UE jak i spoza UE, co było efektem między innymi decyzji Rady Unii Europejskiej z 16 grudnia 2022, zawieszającej czasowo cła na mocznik i amoniak. W przypadku nawozów wieloskładnikowych odnotowano r/r wzrost cen kluczowych surowców (fosforyty, sól potasowa), co miało przełożenie na wzrost cen tych nawozów i w efekcie w powiązaniu z obniżonym popytem wpłynęło na ograniczenie ich produkcji i sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W segmencie Agro spadek cen r/r kluczowego surowca do produkcji nawozów azotowych, tj. gazu ziemnego nie zrekompensował spadku cen produktów i niższych wolumenów sprzedaży.

Grupa na bieżąco dostosowywała produkcję nawozów do bieżącej sytuacji popytowo – podażowej i podobnie jak większość europejskich producentów nawozów, istotnie ograniczyła ich produkcję.

Wypracowana w I kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 5,9%.

Segment Chemia

Z uwagi na niską aktywność odbiorców w segmencie Chemii odnotowano spadek sprzedanych wolumenów, największy w przypadku melaminy oraz alkoholi OXO. Wzrost wolumenów sprzedaży obserwowano w przypadku siarki, której sprzedaż kształtował głównie kierunek eksportowy. Dodatkowo negatywnie na popyt w tym segmencie wpłynęły wysokie stany magazynowe u klientów. Ceny większości produktów były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost odnotowano w przypadku bieli tytanowej, roztworu mocznika (PULNOx) i wody amoniakalnej (LIKAM).

Pozytywnie na wynik segmentu wpływał spadek cen głównego surowca – propylenu. W przypadku pozostałych surowców ich ceny utrzymywały się r/r na poziomie zbliżonym bądź wyższym.

Ze względu na sytuację popytowo-podażową, w marcu w Grupie Azoty Puławy czasowo wstrzymano produkcję melaminy. Co istotne, zarząd Grupy Azoty Puławy podjął decyzję o wznowieniu produkcji melaminy (Segment Agro) i rozpoczęciu w dniu 17 maja 2023 roku prac związanych z uruchomieniem instalacji Melamina III. Wielkość produkcji na instalacji dostosowywana będzie do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej. Zdolności produkcyjne Melaminy III, 90 ton/dobę, stanowią ok. 1/3 znamionowych możliwości wszystkich instalacji melaminy w Spółce.

Wypracowana w I kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie minus 7,2%.

Segment Tworzywa

Popyt w Europie ze strony wszystkich głównych sektorów zastosowań produktu - motoryzacyjnym, budowlanym i opakowaniowym - pozostawał na niskim poziomie. Ponadto producenci znajdowali się pod silną presją ze strony importu spoza UE. W wyniku sytuacji rynkowej w segmencie Tworzyw odnotowano w relacji do ubiegłego roku niekorzystny efekt polegający na równoczesnym spadku wolumenów sprzedaży oraz cen kluczowego produktu segmentu, tj. poliamidu naturalnego.

Ceny podstawowych surowców do produkcji kaprolaktamu i poliamidu (benzen, fenol) kształtowały się na poziomie niższym niż przed rokiem, ale wysokie stany zapasów w całym łańcuchu dostaw wyżej wymienionych sektorów powodowały odkładanie w czasie decyzji zakupowych.

Ze względu na sytuację popytowo-podażową, w marcu w Grupie Azoty Puławy czasowo wstrzymano produkcję kaprolaktamu.

Wypracowana w I kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 28,0%.

Wyszukiwarka