Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podsumowało rok 2016
30.06.2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podsumowało rok 2016
29 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.

Podczas ZWZ jednogłośnie zostały podjęte uchwały zatwierdzające: - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. Członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2016 w wysokości 98.931.084,84 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze) został podzielony w następujący sposób: - 51.311.574,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. w wysokości 0,90 zł (słownie: zero złotych dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, - 47.619.510,84 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy został ustalony na 3 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na 31 lipca 2017 roku. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały powołujące członków Rady Nadzorczej na kolejną X kadencję, w składzie: Bogdan Tomaszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Anna Zarzycka-Rzepecka, Paweł Polański, Zbigniew Dziemidowicz, Michał Wrębiak, Artur Rafał Kamiński.

Wyszukiwarka