Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Energetyka

Aktualności:

Pliki do pobrania:

Sprzedawca rezerwowy

Ceny z Taryfy dla energii elektrycznej - obrót są dostępne w siedzibie JB Energetyka.

Wszelkie informacje udzielane są w Biurze Ekonomiczno-Handlowym Energetyki lub telefonicznie pod numerem +48 77 481 34 37.

Sprzedawcy energii

Lista podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, posiadających tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do sieci dystrybucyjnej Grupa Azoty ZAK S.A.:

Wzory umów

Sprzedawca zobowiązany na obszarze działania OSD Grupa Azoty ZAK S.A na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.:

Energia cieplna

Jakość wody pitnej w sieci zakładowej (wodociągu zakładowego)

Na podstawie przeprowadzonych badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu stwierdza przydatność wody z wodociągu zakładowego Grupy Azoty ZAK S.A. do spożycia.

Dokumenty z potwierdzeniem jakości w zakresie zbadanych parametrów, dostępne są w siedzibie JB Energetyka b. 247 lub telefonicznie pod numerem +48 77 481 38 35.

Pozostałe media oraz usługi odbioru ścieków

  1. Powietrze pomiarowe
  2. Azot bezpieczeństwa
  3. Wody surowe i uszlachetnione
  4. Usługi odbioru ścieków

Pobierz - WNIOSEK O DOSTAWĘ MEDIÓW Z OGÓLNOZAKŁADOWYCH SIECI GRUPY AZOTY ZAK S.A. I ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTAWY MEDIÓW ORAZ ODBIÓR ŚCIEKÓW

Cenniki na w/w media dostępne są w siedzibie JB Energetyka. Wszelkie informacje udzielane są w Biurze Ekonomiczno-Handlowym Energetyki lub telefonicznie pod numerem +48 77 481 34 37.

Inne informacje dla odbiorców energii elektrycznej i energii cieplnej

Przedsiębiorstwo energetyczne Grupa Azoty ZAK S.A. zapewnia odbiorcom końcowym energii elektrycznej i energii cieplnej możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych (e-faktur).

Dla celów realizacji dostępu do powyżej wskazanych informacji w postaci elektronicznej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ##et#at#vgjeppodin.rdb##. Informacje udzielane będą na zapytania odbiorców końcowych kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami.

Od Odbiorcy zainteresowanego uzyskiwaniem e-faktur wymagane jest uprzednie wyrażenie zgody na stosowanie tej formy sporządzania faktur. Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do e-faktur jest złożenie podpisanego wniosku Akceptacja / cofnięcie akceptacji przesyłania faktur w formie elektroniczne, który można pobrać tutaj.

Wypełnione i podpisane Oświadczenie należy przesłać na adres:

Grupa Azoty ZAK S.A.
ul. Mostowa 30A, skr. pocztowa 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Biuro Ekonomiczno-Handlowe Energetyki

Dodatkowe informacje w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do e-faktur można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00, pod numerami telefonów:

  • 77 481 25 22 – w zakresie energii elektrycznej,
  • 77 481 23 30 – w zakresie energii cieplnej.

NC RfG - kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczychRozwiń

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych (Dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Na podstawie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631 właściwi operatorzy systemów dystrybucyjnych zostali zobowiązani do stosowania Kodeksu sieci dotyczącego wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (w skrócie: NC RfG).

NCRfG Grupa Azoty ZAK S.A. jest tożsamy z wymogami ogólnego stosowania, które zostały opracowane przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępnione na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/631 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Prezes URE, decyzją z dnia 8 listopada 2018 r. znak DRE.WOSE.7128.186.2.2018.ZJ, zatwierdził NC RfG Grupa Azoty ZAK S.A.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/631 oraz wymogów NC RfG rozpoczyna się 27 kwietnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/631 jednostki wytwórcze przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także jednostki wytwórcze modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Progi mocowe jednostek wytwórczych:

Typ

Zakres mocy maksymalnej*

modułu wytwarzania energii (P)

Wartość napięcia (U)

w punkcie przyłączenia

A

0,8 kW ≤ P < 200 kW

U < 110 kV

B

200 kW ≤ P < 10 000 kW

U < 110 kV

C

10 000 kW ≤ P < 75 000 kW

U < 110 kV

D

P > 0 kW

U > 110 kV


*moc maksymalna (Pmax) – oznacza maksymalną wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania energii jest w stanie generować w sposób ciągły, pomniejszoną o każde zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego modułu wytwarzania energii i niewprowadzane do sieci, jak określono w umowie przyłączeniowej lub jak uzgodnili właściwy operator systemu i właściciel zakładu wytwarzania energii.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących NC RfG dostępny jest pod linkiem: https://www.pse.pl/rfg

NC DCC - kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioruRozwiń

Informujemy, że w dniu 7 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dalej: Rozporządzenie 2016/1388).

Na podstawie art. 6 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja odbiorcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/1388, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1388 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.314.4.2018.2019.ZJ, z dnia 12 lutego 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania odbioru przedłożone przez PSE S.A.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1388 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 18 sierpnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1388 odbiory przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także odbiory modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC DC dostępny jest pod linkiem: https://www.pse.pl/dcc

NC HVDC - kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioruRozwiń

Informujemy, że w dniu 28 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dalej: Rozporządzenie 2016/1447).

Na podstawie art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1447 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dany system lub moduł parku energii prądu stałego) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 4 lutego 2019 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/1447, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1447 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.384.4.2018.2019.ZJ, z dnia 20 marca 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego przedłożone przez PSE S.A.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1447 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 28 września 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1447 systemy wysokiego napięcia prądu stałego oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także systemy i moduły modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC HVDC dostępny jest pod linkiem: https://www.pse.pl/hvdc

Konsultacja projektu Karty aktualizacji nr 1/2021 do IRiESDRozwiń

Proces konsultacji projektu
Karty Aktualizacji nr 1/2021
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej


Zgodnie z procedurą określoną w art. 9 g ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 834 i 1086) przedstawiamy Państwu projekt IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 26 stycznia 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: ##et#at#vgjeppodin.rdb##.

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 1/2021.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dostępne pliki:

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Jednostka Biznesowa Energetyka
Informacja ogólna
Wyszukiwarka