Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Departament Badań i Innowacji

Z dniem 25 października 2017 roku powołana w 2002 roku Jednostka Usług Laboratoryjnych weszła w skład Departamentu Badań i Innowacji Grupy Azoty ZAK S.A.

Departament Badań i Innowacji oferuje Państwu wysoką jakość świadczonych usług i ich profesjonalne wykonywanie. Jest to możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i systematycznie poszerzającej swoją wiedzę kadrze oraz specjalistycznemu wyposażeniu analitycznemu i pomiarowemu. Nasze usługi badawcze kierujemy zarówno do Klienta wewnętrznego, jakim są obszary produkcyjne i biznesowe Grupy Azoty ZAK S.A., jak i do Klienta zewnętrznego.

Departament Badań i Innowacji w ramach swojej działalności zajmuje się również prowadzeniem projektów badawczych i rozwojowych wpisujących się w strategię rozwoju i innowacji Grupy Azoty ZAK S.A. oraz realizacją innowacji pracowniczych otwartych. Departament Badań i Innowacji posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji poświadczający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriami akredytowanymi w ramach Zakresu Akredytacji nr AB 672 są dwa laboratoria: Laboratorium Badań Środowiskowych i Energetycznych oraz Laboratorium Higieny Pracy, które świadczą badania akredytowane z zakresu wód, ścieków, paliw stałych, odpadów oraz badań w środowisku pracy.

Obecnie w Departamencie funkcjonuje siedem laboratoriów (a w ich ramach trzynaście pojedynczych Laboratoriów - Zespołów) świadczących usługi w następujących obszarach badań:

 • surowców dla potrzeb Energetyki oraz ochrony środowiska, tj. ścieków, odpadów, powietrza atmosferycznego (pomiary emisji), hałasu środowiskowego,
 • nawozów azotowych (surowce, produkty),
 • nawozów i produktów mocznikowych oraz surowców i produktów dotyczących przetwórstwa organicznych związków estrowych,
 • środowiska pracy, mikrobiologii powietrza, wód, produktów i półproduktów,
 • wód surowych, technologicznych, wody pitnej i przemysłowej oraz związków organicznych ze wskazaniem na analitykę związaną z organicznymi produktami Grupy Azoty ZAK S.A. oraz surowcami niezbędnymi do ich produkcji,
 • produktów i surowców pod kątem zawartości poszczególnych pierwiastków,
 • aplikacyjnych i rozwojowych.

Dodatkowo Departament Badań i Innowacji świadczy usługi w zakresie przygotowania odczynników i roztworów mianowanych oraz sporządzania i naprawy szkła laboratoryjnego.

Departament Badań i Innowacji w ramach swojej działalności oferuje profesjonalne, kompleksowe usługi w zakresie:

 • badań surowców (gaz ziemny, propylen, węgiel, dolomit, antyzbrylacz, metanol, kwasy: solny, azotowy, roztwór wodorotlenku sodowego i inne) określając ich jakość na podstawie prowadzonych badań jakościowych i ilościowych ich składu,
 • badań kontrolnych procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem produktów Grupy Azoty ZAK S.A.,
 • badań produktów gotowych sprawdzając jakość wyrobów i spełnienie wymagań klienta (np. nawozów azotowych, alkoholi, aldehydów, estrów, kwasu azotowego, mocznika, amoniaku, wody amoniakalnej i innych),
 • monitoringu środowiska badając wody, ścieki, gleby, odpady, powietrze oraz hałas środowiskowy,
 • badań wód pitnych, studziennych, przemysłowych,
 • badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, tj. wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas, natężenia oświetlenia elektrycznego, parametrów mikroklimatu, zapylenia, zawartości chemicznych czynników szkodliwych,
 • badań mikrobiologicznych w zakresie pomiarów: powietrza w pomieszczeniach, wód pitnych, technologicznych, powierzchniowych i studziennych, czystości półproduktów i produktów gotowych,
 • innych badań: oznaczanie śladowych zawartości olejów w różnych próbkach (wodzie, ściekach, gazach) metodą spektroskopii w podczerwieni; oznaczanie różnych parametrów fizykochemicznych olejów; oznaczanie podstawowych parametrów węgla,
 • pomiarów emisji gazów kominowych i sprawności urządzeń ochronnych,
 • sporządzania odczynników, roztworów mianowanych oraz przygotowywania wzorców do miareczkowań alkacy- i alkali-metrycznych oraz redox, wzorców pH-metrycznych, wzorców barwnych,
 • sporządzania podłoży mikrobiologicznych,
 • wykonywania i naprawy specjalistycznego szkła laboratoryjnego.

Oprócz analityki klasycznej wykorzystujemy następujące techniki instrumentalne:

 • chromatografia gazowa (GC) na aparatach firm Agilent Technologies, Thermo Fisher Scientific,
 • chromatografia cieczowa (HPLC) na aparatach firm Agilent Technologies,
 • chromatografia jonowa (IC) na aparatach firmy Metrohm, Dionex,
 • spektrometria w zakresie widzialnym i nadfiolecie (UV-VIS) na aparatach firm Agilent Technologies, Nicolet, Agilent Technologies, Macherey-Nagel,
 • spektrometria w zakresie podczerwieni (IR) na aparatach firm Bruker, Nicolet,
 • spektrometria absorpcji atomowej (ASA) na aparatach firm Varian, Hitachi z możliwością mineralizacji mikrofalowej w układzie otwartym i zamkniętym na aparatach firm CEM Corporation, Anton-Paar, Milestone,
 • spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES) na aparatach firm Agilent Technologies oraz Horiba Jobin Yvon.

Wykorzystując techniki analityczne wykonujemy następujące oznaczenia:

 1. Chromatografia gazowa:
  • oznaczanie składu: gazu ziemnego, gazu syntezowego, metanu, etanu, propanu, butanu, mieszanki propan-butan, izobutanu, wodoru, powietrza,
  • oznaczanie zanieczyszczeń: azotu, wodoru, dwutlenku węgla, tlenku węgla, argonu (łącznie z tlenem) (na poziomie ppm),
  • oznaczanie: metanolu, etanolu, propanoli, butanoli, pentanoli, oktanoli i innych alkoholi,
  • oznaczenie estrów (ftalanów, tereftalanów, maleinianów, bursztynianów, adypinianów), jako głównego składnika (zawartości %),
  • oznaczenie aldehydów masłowych,
  • oznaczanie o-ksylenu, m-ksylenu, p-ksylenu i innych lotnych związków organicznych stanowiących zanieczyszczenia (na różnym poziomie stężeń od % do ppm, a nawet ppb w określonych przypadkach) w wodzie, ściekach lub ciałach stałych,
  • oznaczanie indeksu oleju mineralnego w wodach i ściekach.
 2. Chromatografia cieczowa:
  • oznaczanie: siarki całkowitej, chloru całkowitego, bromu całkowitego z próbek gazowych lub próbek wodnych nieorganicznych,
  • oznaczenie stężenia kwasów organicznych.
 3. Chromatografia jonowa
  • oznaczanie anionów: fosforany, siarczany, chlorki, azotany, azotyny,
  • oznaczanie kationów: wapnia, magnezu, sodu, potasu, litu, jonu amonowego,
  • oznaczanie siarki, chloru i fluoru w próbkach gazowych na poziomie ppm (w postaci siarczanów, chlorków i fluorków) po uprzedniej mineralizacji próbki (spalanie na Wickboldzie).
 4. Spektrometria UV, VIS
  • oznaczanie anionów: fosforany, siarczany, siarczyny, chlorki, azotany, azotyny, krzemiany,
  • oznaczanie kationów: żelaza, miedzi, manganu, rodu, niklu, wanadu, platyny, wapnia, jonu amonowego,
 5. Spektrometria IR
  • oznaczenie zawartości krystalicznej krzemionki we frakcji respirabilnej (kwarc i krystobalit) oraz krystalicznej krzemionki we frakcji wdychalnej w pyłach,
  • oznaczenia zawartości oleju w różnych próbkach,
  • oznaczanie tożsamości różnych próbek,
  • identyfikacja związków organicznych,
  • oznaczenie różnych grup funkcyjnych np. „-OH”, „-C=O", „-COOH”, „-CH=O”„-NO2”, „-NO”, i in.
 6. Spektrometria atomowa (ASA, ICP-OES)
  • oznaczanie ilościowe metali: kadm, miedź, chrom, arsen, nikiel, ołów, molibden, mangan, cynk, glin, żelazo, magnez, kobalt, tytan, rod, platyna, pallad, srebro, złoto, rtęć, bor, sód, potas w wodzie, ściekach, produktach organicznych oraz nawozach saletrzanych.
 7. Inne oznaczenia
  • mętność,
  • gęstość,
  • barwa,
  • fenole,
  • fosfor ogólny,
  • chlor,
  • chlorowodór,
  • oznaczenia zawartości olejów w gazach,
  • temperatura zapłonu,
  • temperatura topnienia substancji bezbarwnych po stopieniu,
  • woda metodą Karla Fischera,
  • zawartość węgla ogólnego, nieorganicznego, organicznego,
  • analiza termiczna DSC/TGA.

Szerokie zaplecze analityczne, jak również wysoko wykwalifikowana kadra, którą dysponujemy pozwala na realizację innych niestandardowych zleceń i zgłoszeń Klienta zgodnie z jego życzeniami i wymaganiami.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka