Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rejestr akcjonariuszy

Nowe, wchodzące stopniowo w życie od 1 stycznia 2020 r., przepisy wprowadziły szereg zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych rynku niepublicznego (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako „Ustawa”). Zmiany te dotyczą również akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (dalej jako „Spółka”) przechowywanych w Depozycie Instrumentów Rynku Niepublicznego (dalej jako „Depozyt”) Trigon Domu Maklerskiego S.A. Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji Spółki z mocy ustawy utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej jako „Dom Maklerski”), wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

1 marca 2021 roku moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy, natomiast moc dokumentów akcji w formie papierowej wygaśnie. Zachowają one moc dowodową w zakresie wykazania uprawnień akcjonariusza względem spółki, ale tylko do 1 marca 2026 r. Od 1 marca 2021 roku za akcjonariuszy w stosunku do spółki będą uważane jedynie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy.

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla wszystkich akcjonariuszy w nim zapisanych oraz dla Spółki. Będzie zawierał szereg informacji dotyczących akcjonariuszy, w tym nazwisko i imię albo firmę akcjonariusza, adres jego zamieszkania /siedziby, albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej (jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację drogą mailową).

Szczegółowe informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych Ustawą zostały opublikowane na stronie Domu Maklerskiego https://rejestr.akcjonariuszy.pl/. Zgodnie z Art. 16 Ustawy Spółka jest zobowiązana do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji. Spółka powinna dokonać wezwań w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz oddając dokumenty akcji Spółce, otrzymuje pokwitowanie.

UJAWNIENIE W REJESTRZE AKCJONARIUSZY

Czynności konieczne do ujawnienia się w rejestrze akcjonariuszy należy podjąć do 1 marca 2021 r., w przypadku chęci korzystania w pełni z praw akcjonariusza (np. odbieranie dywidendy, branie udziału w walnym zgromadzeniu czy dokonywanie zmian własności). Akcje na okaziciela Spółki znajdują się w Depozycie Domu Maklerskiego, w związku z tym ujawnienie się w rejestrze akcjonariuszy dokonuje się przy udziale Domu Maklerskiego.

AKCJONARIUSZE INDYWIDUALNI

Dom Maklerski wdrożył nowy sposób komunikacji z klientem za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Korzystając z e-Platformy akcjonariusze będą mogli odpowiedzieć na wezwanie Spółki i ujawnić swoje dane w rejestrze akcjonariuszy. Aby potwierdzić swoje dane, potwierdzić dyspozycję wypłaty dywidendy, złożyć dyspozycję ujawnienia danych w rejestrze akcjonariuszy Spółki oraz pobrać pokwitowanie oddania akcji Spółce (z jednoczesnym pozostawieniem ich w depozycie Domu Maklerskiego) prosimy o zalogowanie się na stronie internetowej Domu Maklerskiego pod adresem https://ep.trigon.pl z użyciem unikalnych danych logowania przesłanych Państwu w powiadomieniu.

Osoby, które nie odebrały korespondencji z danymi do logowania, prosimy o kontakt mailowy ##gtythig.pzrydcpgxjhon#at#igxvdc.ea## Logowanie w e-Platformie będzie możliwe od 17 sierpnia 2020 r.

WSPÓŁWŁAŚCICIELE AKCJI

Współwłaściciele powinni wskazać wspólnego przedstawiciela na podstawie art. 333 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Oświadczenie nr 1  – wypełnia każdy współwłaściciel). Wybrany wspólny przedstawiciel reprezentujący współwłaścicieli składa dyspozycję złożenia akcji w Spółce  (Oświadczenie nr 2  – Dyspozycja złożenia akcji w spółce – wypełnia tylko wspólny przedstawiciel). Podpisy osób składających oświadczenia powinny być poświadczone przez notariusza.

Oświadczenia należy przesłać na adres: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.

Trigon Dom Maklerski S.A. (po weryfikacji oświadczeń) przekaże wspólnemu przedstawicielowi pokwitowanie złożenia akcji w celu ujawnienia współwłaścicieli w rejestrze akcjonariuszy.

Więcej informacji na temat procedury odpowiedzi na wezwanie Spółki oraz usług świadczonych przez Trigon Dom Maklerski S.A. można uzyskać dzwoniąc do Call Center tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został sporządzony wg stanu prawnego na 1 sierpnia 2020 r., nie można wykluczyć zmiany tego stanu w terminie późniejszym. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Akcjonariusz powinien podjąć decyzję samodzielnie lub z pomocą wybranego przez siebie doradcy. Niniejszy materiał nie stanowi również: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani podstawy do zawarcia innej umowy lub powstania innego zobowiązania. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki powyższe informacje zostaną wykorzystane, w tym za żadne zachowania podjęte w ich następstwie ani skutki takich zachowań.

WEZWANIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Wyszukiwarka