Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

RSM® 30

N 30

Grupa Azoty Kędzierzyn
Grupa Azoty Puławy

RSM 30 jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N 30

Gęstość: 1,30 kg/dm3 

Azot N całkowity: 30%
Azot N azotanowy: 7,5%
Azot N amonowy: 7,5%
Azot N amidowy: 15,0% 

Składniki produktu:
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

RSM 30 to nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

 Orientacyjne dawki nawozu RSM 30 w l/ha i kg/ha

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe

średnie

duże i bardzo duże

l/ha

kg/ha

l/ha

kg/ha

l/ha

kg/ha

Pszenica ozima

282-333

367-433

359-410

467-533

436-462

567-600

Zboża jare

pszenica jara

231-256

300-333

282-333

367-433

359-410

467-533

jęczmień jary

103-154

133-200

179-231

233-300

256-282

333-367

Rzepak ozimy

359-385

467-500

410-436

533-567

462-513

600-667

Kukurydza

282-333

367-433

359-410

467-533

436-462

567-600

Burak cukrowy*

205-256

267-333

282-333

367-433

359-436

467-567

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

256-308

333-400

333-359

433-467

385-436

500-567

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*

205-256

267-333

282-333

367-433

359-385

467-500

* bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.

Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

RSM 30 pakowany jest do:

  • cystern lub autocystern stalowych,
  • pojemników z tworzyw sztucznych o pojemności 600 l oraz 1000 l,
  • innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

RSM 30 nie podlega przepisom transportowym RID/ADR/IMDG dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

RSM 30 należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest RSM 30, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych (polietylenu, polipropylenu, PCV). Na zbiornikach powinien być umieszczony napis podający nazwę produktu. Podczas transportu oraz w trakcie przechowywania produkt należy chronić przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji, tj. -9°C. W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu. Wodę, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania, należy uzupełnić do stanu pierwotnego.

Przechowywanie pojemników 780 kg/600 l i 1300 kg/1000 l: 

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa - Kędzierzyn
Artur Kosiński
Informacja techniczna i handlowa - Puławy
Paweł Kiełpsz
Wyszukiwarka