Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Salmag®

Nawóz azotowy N(CaO,MgO) 27(3-4)

NAWÓZ WE, posiada również certyfikaty: na "znak bezpieczeństwa B" i Kashrut

Nazwa handlowa: Salmag®
Nazwa chemiczna: mieszanina azotanu amonu z węglanem wapnia i węglanem magnezu
Numer PKWiU: 20. 15. 35. 0
Numer CN: 3102 40 10

Grupa Azoty Kędzierzyn

Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu od beżowego do brązowego w zależności od barwy wypełniacza. Wielkości granul o wymiarach 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3. Salmag® to mieszanina azotanu amonu z węglanem wapnia i węglanem magnezu. Nawóz zawiera 27,0% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,5% i 13,5% w formie azotanowej. Zawiera także 3,0% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) oraz 4,0% magnezu całkowitego (MgO).

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Salmag® jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu najlepiej, gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem.

Korzyści zastosowaniaRozwiń

Salmag® zawiera praktycznie w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot azotanowy. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej azotanowej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost.

Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych ilościach stanowi, że Salmag® w naszych warunkach klimatyczno-glebowych to uniwersalny nawóz azotowy.

Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek o wymiarach 2-5 mm), Salmag®
- daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 40 metrów, 
- uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co daje stabilną jakość plonów, 
- doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy jednej aplikacji. 

Pakowanie i transportRozwiń

Salmag® pakuje się do:

  • worków polietylenowych po 50± 0,5 kg,
  • innych opakowań i o innej wielkości zapewniających bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięcia, opieczętowania zamknięcia lub samego opakowania.

Salmag® można ładować luzem do środków transportu czystych, suchych, szczelnych, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci i spełniających odpowiednie przepisy transportowe. Drzwi środka transportowego powinny być zabezpieczone tak, aby można je było swobodnie otworzyć do rozładunku.

Salmag® w opakowaniach jednostkowych i luzem można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Salmag® należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeniem. Środki transportowe powinny być czyste, suche i szczelne oraz w takim stanie aby nie spowodowały uszkodzenia opakowań.

Salmag® nie jest zalicza się do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID/ADR. 

PrzechowywanieRozwiń

Salmag ® pakowany oraz luzem, ze względu na higroskopijność należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu izolującym od wilgoci.

Nawóz należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody,
  • opadów atmosferycznych,
  • bezpośrednim nasłonecznieniem
  • nagrzaniem powyżej 30°C.

W bezpośrednim sąsiedztwie Salmagu® nie powinny znajdować się żadne związki chemiczne i materiały, które mogą z nim reagować, takie jak: substancje organiczne, substancje silnie alkaliczne (np. ług sodowy), wapno, cement, sproszkowane metale oraz materiały palne jak: węgiel, trociny, smary, materiały pędne. Salmag® można składować tylko obok nawozów saletrzanych.

W pomieszczeniach magazynowych palenie i używanie otwartego ognia jest zabronione, a przewody elektryczne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zwarciem.

Nawóz w opakowaniach po 50 kg należy układać poziomo warstwami na niepalnym podłożu, najwyżej do wysokości 12 warstw. Nawóz w pojemnikach elastycznych /big-bagi/ 500 oraz 600 kg przechowywać w dwóch warstwach. Opakowania na paletach powinny być przechowywane w jednej warstwie. Opakowania powinny znajdować się w odległości 0,2 m od ściany magazynu i nie mniej niż 1,5 m od źródła ciepła. Opakowania uszkodzone składować osobno.

Nawozy luzem należy przechowywać usypując je w pryzmy, stożki w sposób zabezpieczający przed mieszaniem się poszczególnych rodzajów nawozów. Między stosami opakowań jednostkowych, pryzmami lub stożkami należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające dojazd środkami transportu.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może wpłynąć na zmianę jakości nawozu.

Środki ostrożnościRozwiń

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny. 

Serwis i doradztwoRozwiń

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.PROPOZYCJE TERMINÓW I DAWEK NAWOŻENIA SALMAGU®


Potrzeby nawożenia azotem
Wycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG)

 

Ocena punktowa czynnika

Ocena punktowa czynnika

Ocena punktowa czynnika

Rodzaj czynnika
-1
0
+1
Potrzeby wapnowania
konieczne
potrzebne, wskazane
ograniczone, zbędne
Opady zimowe
poniżej normy
w normie
powyżej normy
Przedplon i nawożenie go azotem
motylkowe, okopowe na oborniku, inne na dużych dawkach azotu
zboża, pastewne, rzepak na średnich dawkach azotu
zboża, pastewne, rzepak na małych dawkach azotu
Dobór odmiany (gatunku trawy)
ekstensywne
przeciętne
intensywne
Poziom chemicznej ochrony roślin
bez ochrony
ochrona częściowa
pełna ochrona
Długość okresu wegetacji roślin okopowych i pastewnych
krótki: na wczesny zbiór lub na bezpośrednie skarmianie
przeciętny dla gatunku
długi: zbiór w fazie dojrzałości technologicznej lub na silos

Potrzeby nawożenia azotem są bardzo duże i duże, gdy suma punktów wynosi od +6 do +1; średnie, gdy suma punktów wynosi 0; małe i bardzo małe dla -1 do -6 punktów.


Zalecane dawki Salmagu®/Saletrzaku w kg/ha*

 

Potrzeby nawożenia azotem

Potrzeby nawożenia azotem

Potrzeby nawożenia azotem

Roślina
bardzo małe
i małe
średnie1
duże
i bardzo duże
żyto, jęczmień i owies – na każdą 1 t ziarna
60
70
90
pszenice i pszenżyto – na każdą 1 t ziarna
67
92
110
rzepak – na każdą 1 t nasion
150
185
220
kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna
60
74
85
groch, bobik – na każdą 1 t nasion
37
50
67
ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw
110
130
150
ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw
150
167
185
burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni
150
165
185
łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy
67
78
90
trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy
150
75
185
90
210
110

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Salmagu®, na przykład plon ziarna pszenicy 6 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 92 kg Salmagu®  na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 6 ton = 552 kg/ha Salmagu®, czyli około 150 kg azotu; dawka to powinna być stosowana w co najmniej dwóch terminach, cześć wczesną wiosną, z chwilą ruszania wegetacji, drugą na początku strzelania w źdźbło;
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;
2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Grzegorz Struzik
Wyszukiwarka