Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

ZAKsan®

Nawóz azotowy granulowany N 32

NAWÓZ WE, posiada również certyfikaty: na "znak bezpieczeństwa B" i Kashrut

Nazwa handlowa: ZAKsan®
Nazwa chemiczna: azotan amonu z wypełniaczem (węglanem wapnia i węglanem magnezu)
Numer PKWiU: 20. 15. 35. 0
Numer CN: 3102 40 90

Grupa Azoty Kędzierzyn

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granulki wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: ok. 0,96 kg/dm3. ZAKsan®   to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 32,0% azotu (N), w tym w formie amonowej 16,0% i 16,0% w formie azotanowej.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

ZAKsan® jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność. 

Korzyści zastosowaniaRozwiń

ZAKsan® zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot azotanowy. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej azotanowej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych ilościach stanowi, że ZAKsan® w naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest to najbardziej uniwersalny i efektywny nawóz azotowy. 

Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®:
- daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów,
- uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co daje stabilną jakość plonów,
- doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy jednej aplikacji.

Pakowanie i transportRozwiń

ZAKsan® pakuje się do:

 • opakowań typu big-bag 500-1000 kg,
 • innych opakowań i o innej wielkości zapewniających bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięcia, opieczętowania zamknięcia lub samego opakowania.

Opakowania powinny spełniać wymagania przepisów RID i ADR dla III grupy pakowania. ZAKsan® w opakowaniach jednostkowych przewozić dowolnymi krytymi środkami transportowymi. Nawóz należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeniem. Środki transportowe powinny być czyste, suche i szczelne oraz w takim stanie aby nie spowodowały uszkodzenia opakowań. Pojazdy i kontenery powinny być tak zbudowane, aby wykluczyć możliwość kontaktu przewożonego nawozu z materiałami palnymi oraz związkami chemicznymi mogącymi reagować z nawozem. W przypadku, gdy podłoga lub ściany pojazdu wykonane są z drewna lub materiałów palnych, to powinny być one wyłożone nieprzemakalną i niepalna wykładziną albo zabezpieczone niepalnym środkiem impregnującym np. roztworem krzemianu sodu (szkło wodne).

Dopuszcza się transport luzem na pojazdach spełniających wymagania przepisów RID/ADR z uwzględnieniem warunków szczególnych: 

 • przewóz luzem dozwolony jest w pojazdach/wagonach przykrytych opończą, kontenerach przykrytych opończą lub kontenerach do przewozu luzem przykrytych opończą;
 • przewóz luzem dozwolony jest w pojazdach/wagonach zamkniętych, kontenerach zamkniętych lub kontenerach do przewozu luzem zamkniętych;
 • jeżeli pojazd/wagon lub kontener wykonany jest z drewna lub innego materiału palnego, to powinien on być wyłożony nieprzemakalną i niepalną wykładziną albo zabezpieczony krzemianem sodu lub podobnym środkiem; opończa również powinna być wykonana z materiału nieprzemakalnego i niepalnego;
 • przewóz luzem jest dozwolony jedynie jako ładunek całkowity. 

ZAKsan® zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1, grupa pakowania III wg przepisów transportowych RID i ADR. Zgodne z przepisami ADR - pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu/RID wagony – pomarańczowe tablice ostrzegawcze na obu ścianach bocznych wagonu.

Uwaga!
ZAKsan® należy udostępniać końcowemu użytkownikowi wyłącznie w postaci pakowanej.

PrzechowywanieRozwiń

ZAKsan®, ze względu na higroskopijność należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu izolującym od wilgoci.

Nawóz należy zabezpieczyć przed:

 • działaniem wody,
 • opadów atmosferycznych,
 • bezpośrednim nasłonecznieniem
 • nagrzaniem powyżej 30°C.

W pomieszczeniach z saletrą amonową nie wolno używać otwartego ognia. Przewody elektryczne powinny być zabezpieczone przed zwarciem. W bezpośrednim sąsiedztwie ZAKsan® nie powinny znajdować się żadne związki chemiczne i materiały, które mogą z nią reagować, takie jak np.: środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, substancje organiczne, substancje silnie alkaliczne /np. ług sodowy/, wapno, cement, sproszkowane metale, tlenki metali, kwasy oraz materiały palne jak: węgiel, trociny, smary, materiały pędne.

ZAKsan® można składować tylko obok nawozów saletrzanych.

Nawóz w opakowaniach 50 kg układać poziomo, najwyżej do wysokości 12 warstw, w pojemnikach elastycznych (big-bagach) 500 kg i 600 kg składować w dwóch warstwach. Opakowania powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródła ciepła i 0,2 m od ściany magazynu. Opakowania uszkodzone składować osobno. Magazynowanie i przechowywanie w zakładzie powyżej 1250 Mg ZAKsan® klasyfikuje dany podmiot jako Zakład Zwiększonego Ryzyka a powyżej 5000 Mg jako Zakład Dużego Ryzyka Poważnej Awarii Przemysłowej - Tabela 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 29.10.2016r. (Dz.U. poz. 138). 

 • U pracodawców rolnych niedopuszczalne jest składowanie ZAKsan® z innymi nawozami.
 • ZAKsan® nie wolno przechowywać usypanego luzem.
Środki ostrożnościRozwiń

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny. 

Serwis i doradztwoRozwiń

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

 • wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
 • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
 • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Grzegorz Struzik
Wyszukiwarka