Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zintegrowany System Zarządzania
Zintegrowany System Zarządzania

Wymagania klientów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, stale rosną. Oczekiwania klientów to nie tylko dobry produkt ale również gwarancja obejmująca pełny cykl wytwarzania produktu oraz wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania firmą. Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju oraz społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga stosowania zintegrowanego podejścia do uzyskiwania efektywności ekonomicznej, energetycznej, spełniania oczekiwań klienta oraz do odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników, ochronę środowiska oraz otoczenie społeczno-gospodarcze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów nasza firma uzyskała w 1997 roku certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9002. W roku 2003 przyznano nam certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa (PN-EN ISO 9001 i PN-N-18001), natomiast w 2005 roku - certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania Jakość * Bezpieczeństwo i Higiena Pracy * Środowisko (PN-EN ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001). Certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania dla norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (dawniej PN-N 18001) przyznawane były naszej Spółce przez kolejne lata.

Rozszerzeniem utrzymywanego zintegrowanego systemu zarządzania jest uczestnictwo od 1994 roku Grupy Azoty ZAK S.A. w Programie „Odpowiedzialność i Troska”(Responsible Care), którego ideą jest dobrowolne zobowiązanie się branży chemicznej do poprawy swojej działalności w obszarach: ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa procesowego. Naszej Spółce po raz kolejny przyznano certyfikat potwierdzający wdrożenie Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, zgodnego z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz zasadami i kryteriami zatwierdzonymi przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Od 2006 roku Jednostka Usług Laboratoryjnych (obecnie Departament Rozwoju) posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Od 2014 roku Grupa Azoty ZAK S.A. posiada CERTYFIKAT PRODUCT STEWARDSHIP potwierdzający zgodność z wymaganiami Standardu Zarządzania Opieki nad Produktem (Product Stewardship) Fertilizers Europe.

Dodatkowo od 2016 r. w Grupie Azoty ZAK S.A. funkcjonuje system zarządzania procesem utrzymania ruchu w oparciu o programy Total Productive Maintenance TPM i Preventive Maintenance PM (Kompleksowego Utrzymania Ruchu Produkcyjnego z uwzględnieniem Prewencyjnego Utrzymania Ruchu).

W 2021 roku nasza Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania energią z wymaganiami normy ISO 50001. Wprowadzony system zarządzania energią pozwala na kontrolowanie procesów związanych z ekonomicznym wykorzystaniem energii elektrycznej oraz cieplnej w obszarze Spółki. Opracowany w ramach systemu Przegląd energetyczny ma na celu wykazywanie, czy podejmowane działania dotyczące poprawy wyniku energetycznego mają swoje odwzorowanie w obniżeniu kosztów prowadzenia działalności oraz pozytywny wpływ na środowisko.

W 2023 roku w Grupie Azoty ZAK S.A. zintegrowano system zarządzania energią z systemem zintegrowanym jakość – bezpieczeństwo – ochrona środowiska. Posiadany obecnie certyfikat potwierdza spełnienie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 50001. Zintegrowanie wszystkich systemów pozwoli na maksymalizację skuteczności działania wdrożonych systemów poprzez wykorzystanie efektów synergii, obniżenie kosztów działania zsz oraz osiągnięcie pełniejszego obrazu działania Spółki, wynikającego z zintegrowania auditów i przeglądów systemu.

Najwyższe kierownictwo Spółki określiło Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz cele ogólne dla obszarów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska i energią.

Zintegrowany system zarządzania w Grupie Azoty ZAK S.A. zbudowano w oparciu o zasadę priorytetowego traktowania klienta, ciągłego doskonalenia oraz podejścia procesowego. Funkcjonujący w Spółce zintegrowany system zarządzania opisano w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Azoty ZAK S.A. oraz w dokumentach zsz zamieszczonych w elektronicznej bazie dostępnej w Intranecie (BAZA ZSZ).

Działania we wszystkich obszarach zintegrowanego systemu zarządzania wspomagane są zaangażowaniem Pracowników na każdym stanowisku pracy. Dążeniem załogi Grupy Azoty ZAK S.A. jest sprostanie wyzwaniom, które stawiają przed nami zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, poprzez racjonalizację i innowacyjność wykorzystywanych zasobów, wzbogacenie profilu działania Spółki, doskonalenie metod działania oraz funkcjonującego w Grupie Azoty ZAK S.A. zintegrowanego systemu zarządzania.

Ramowy System Zarządzania Responsible CareRozwiń

Rozszerzeniem utrzymywanego zintegrowanego systemu zarządzania jest uczestnictwo od 1994 roku Grupy Azoty ZAK S.A. w Programie „Odpowiedzialność i Troska”® (Responsible Care®), którego ideą jest dobrowolne zobowiązanie się branży chemicznej do poprawy swojej działalności w obszarach: ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa procesowego. Naszej Spółce po raz kolejny przyznano certyfikat potwierdzający wdrożenie Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, zgodnego z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz zasadami i kryteriami zatwierdzonymi przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium BadawczegoRozwiń

W 2006 roku Jednostka Usług Laboratoryjnych (obecnie Departament Badań i Innowacji), przeszła z powodzeniem proces akredytacji i uzyskała CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikat Product StewardshipRozwiń

W 2014 roku Grupa Azoty ZAK S.A. przeszła z powodzeniem proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu Zarządzania Opieki nad Produktem (Product Stewardship) Fertilizers Europe i uzyskała CERTYFIKAT PRODUCT STEWARDSHIP.

Total Productive Maintenance TPM i Preventive Maintenance PMRozwiń

Od 2016 r. w Grupie Azoty ZAK S.A. funkcjonuje system zarządzania procesem utrzymania ruchu w oparciu o programy Total Productive Maintenance TPM i Preventive Maintenance PM (Kompleksowego Utrzymania Ruchu Produkcyjnego z uwzględnieniem Prewencyjnego Utrzymania Ruchu).

Wyszukiwarka