Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zintegrowany System Zarządzania
Zintegrowany System Zarządzania

Wymagania klientów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, stale rosną. Nie satysfakcjonuje ich wyłącznie dobry produkt. Klienci oczekują gwarancji obejmującej pełny cykl wytwarzania produktu oraz wdrożenia nowoczesnych metodyk zarządzania firmą. Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju oraz społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga od naszej Spółki stosowania zintegrowanego podejścia do uzyskiwania efektywności ekonomicznej, energetycznej, spełniania oczekiwań klienta oraz do odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników, ochronę środowiska oraz otoczenie społeczno-gospodarcze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i innych zainteresowanych stron nasza Spółka uzyskała w 1997 roku certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9002. W roku 2003 przyznano nam certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa (zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i PN-N-18001), natomiast w 2005 roku - certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania Jakość * Bezpieczeństwo i Higiena Pracy * Środowisko (potwierdzający spełnienie wymagań norm: ISO 9001, PN-N-18001 oraz ISO 14001).

Certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania przyznawane były naszej Spółce przez kolejne lata. Obecnie obowiązują certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań norm: ISO 9001:2015 (dla obszaru jakości), ISO 45001:2018 (dla obszaru bezpieczeństwa) oraz ISO 14001:2015 (dla obszaru ochrony środowiska).

W 2021 roku Spółka rozszerzyła zakres zintegrowanego systemu zarządzania uzyskując certyfikat systemu zarządzania energią potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO 50001:2018.

Grupa Azoty ZAK S.A. od 1994 roku uczestniczy w Programie „Odpowiedzialność i Troska”® (Responsible Care®), którego ideą jest dobrowolne zobowiązanie się branży chemicznej do poprawy swojej działalności w obszarach: ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa procesowego. Naszej Spółce po raz kolejny przyznano certyfikat potwierdzający wdrożenie Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, zgodnego z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz zasadami i kryteriami zatwierdzonymi przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

W 2006 roku Jednostka Usług Laboratoryjnych (obecnie Departament Badań i Innowacji), przeszła z powodzeniem proces akredytacji i uzyskała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 17025. Posiadany obecnie certyfikat potwierdza spełnienie wymagań normy ISO/IEC 17025:2018.

Od 2014 roku Grupa Azoty ZAK S.A. posiada CERTYFIKAT PRODUCT STEWARDSHIP potwierdzający zgodność z wymaganiami Standardu Zarządzania Opieki nad Produktem (Product Stewardship) Fertilizers Europe.

Od 2016 r. w naszej Spółce funkcjonuje system zarządzania procesem utrzymania ruchu oparty o programy Total Productive Maintenance TPM i Preventive Maintenance PM (Kompleksowego Utrzymania Ruchu Produkcyjnego z uwzględnieniem Prewencyjnego Utrzymania Ruchu).

Zintegrowany system zarządzania w Grupie Azoty ZAK S.A. zbudowano w oparciu o zasadę priorytetowego traktowania klienta, ciągłego doskonalenia oraz podejścia procesowego. Zidentyfikowano procesy: zarządzania, główne, wspierające oraz określono ich sekwencję i wzajemne powiązania (udokumentowane w Mapie procesów Grupy Azoty ZAK S.A.). Funkcjonujący w Spółce zintegrowany system zarządzania opisano w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Azoty ZAK S.A. oraz w dokumentach zsz.

Najwyższe kierownictwo Grupy Azoty ZAK S.A. określiło Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Politykę Energetyczną Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Politykę Programu Opieka Nad Produktem Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz cele ogólne dla obszarów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska i energią. Zdefiniowane cele są mierzalne, przyjęty jest termin ich realizacji oraz wskazana jest osoba odpowiedzialna za realizację. Cele są spójne z ww. Politykami i służą ciągłemu doskonaleniu funkcjonowania Spółki. Stopień realizacji oraz aktualność celów poddawane są ocenie podczas przeglądów zarządzania przez najwyższe kierownictwo.

Dyrektor Generalny zapewnia środki niezbędne do realizacji ww. Polityk, utrzymywania i ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania oraz do osiągnięcia celów. Środki te obejmują zasoby finansowe określone w Planie rzeczowo-finansowym Grupy Azoty ZAK S.A., infrastrukturę organizacyjną i techniczną oraz zasoby ludzkie.

Działania we wszystkich obszarach zintegrowanego systemu zarządzania, wspomagane są zaangażowaniem Pracowników na każdym stanowisku pracy. Dążeniem Załogi Grupy Azoty ZAK S.A. jest sprostanie wyzwaniom, które stawiają przed nami zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, poprzez racjonalizację i innowacyjność wykorzystywanych zasobów, wzbogacenie profilu działania Spółki, doskonalenie metod działania oraz funkcjonującego w Grupie Azoty ZAK S.A. zintegrowanego systemu zarządzania.

Ramowy System Zarządzania Responsible CareRozwiń

Rozszerzeniem utrzymywanego zintegrowanego systemu zarządzania jest uczestnictwo od 1994 roku Grupy Azoty ZAK S.A. w Programie „Odpowiedzialność i Troska”® (Responsible Care®), którego ideą jest dobrowolne zobowiązanie się branży chemicznej do poprawy swojej działalności w obszarach: ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa procesowego. Naszej Spółce po raz kolejny przyznano certyfikat potwierdzający wdrożenie Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, zgodnego z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz zasadami i kryteriami zatwierdzonymi przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium BadawczegoRozwiń

W 2006 roku Jednostka Usług Laboratoryjnych (obecnie Departament Badań i Innowacji), przeszła z powodzeniem proces akredytacji i uzyskała CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikat Product StewardshipRozwiń

W 2014 roku Grupa Azoty ZAK S.A. przeszła z powodzeniem proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu Zarządzania Opieki nad Produktem (Product Stewardship) Fertilizers Europe i uzyskała CERTYFIKAT PRODUCT STEWARDSHIP.

Total Productive Maintenance TPM i Preventive Maintenance PMRozwiń

Od 2016 r. w Grupie Azoty ZAK S.A. funkcjonuje system zarządzania procesem utrzymania ruchu w oparciu o programy Total Productive Maintenance TPM i Preventive Maintenance PM (Kompleksowego Utrzymania Ruchu Produkcyjnego z uwzględnieniem Prewencyjnego Utrzymania Ruchu).

Wyszukiwarka