Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty

Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty definiuje i określa wartości naszej organizacji. Mają one charakter ogólnych reguł postępowania. Wartości Grupy Azoty stanowią dla nas drogowskaz mający zastosowanie, gdy konkretna sytuacja nie znajduje bezpośrednio odzwierciedlenia w postanowieniach kodeksowych. Traktujemy je ponadto jako deklarację w stosunku do naszych interesariuszy, wskazującą na to, co jest ważne dla Grupy Azoty i o czym zawsze pamiętamy budując relacje z naszymi pracownikami i otoczeniem zewnętrznym. Są one jednocześnie naszym zobowiązaniem do ciągłego rozwoju oraz aktywnego kształtowania kultury organizacyjnej, w tym jej wymiaru etycznego.

Wartości Grupy Azoty to:

GOSPODARNOŚĆ – gospodarność oznacza dla nas oparte na zasadach rachunku ekonomicznego oraz odpowiedzialne dysponowanie aktywami materialnymi i niematerialnymi znajdującymi się w posiadaniu Grupy Azoty. Wszystkimi aktywami dysponujemy w sposób zapewniający maksymalizowanie korzyści zarówno po stronie akcjonariuszy, jak i pozostałych interesariuszy.

PROFESJONALIZM – dbamy o to, aby podejście do zarządzania organizacją, standardy działania i systemy kontroli były dobrze zaprojektowane, efektywne i zapewniały realizację naszej strategii biznesowej. Profesjonalizm to postawa, która oznacza dla nas wymóg najwyższej staranności, wykorzystywania posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji biznesowych.

WSPÓŁPRACA – przez współpracę rozumiemy kształtowanie wzajemnych relacji tak, aby maksymalizować korzyści po stronie Grupy Azoty, przy jednoczesnym uwzględnianiu i poszanowaniu interesów drugiej strony. Oznacza ona dla nas komunikację skierowaną na osiąganie porozumienia, budowanie zaufania i realizowanie wspólnych celów.

SZACUNEK - wyraża się w niepodejmowaniu działań czy decyzji oraz nieformułowaniu wypowiedzi, które naruszają godność innej osoby. Oznacza dla nas obowiązek poszanowania dla narodowości, rasy, płci, wieku, niepełnosprawności, religii, orientacji politycznej oraz seksualnej, a także dla zróżnicowanych poglądów i opinii.

TRANSPARENTNOŚĆ – oznacza dla nas otwarte komunikowanie zarówno naszych decyzji, podejmowanych działań i związanych z nimi przesłanek, jak również oczekiwań i wymogów stawianych przez Grupę Azoty. Postawę tą przyjmujemy we wszystkich obszarach naszej działalności, z wyjątkiem tych, które ze względów biznesowych lub z uwagi na wymogi przepisów prawa muszą pozostać niejawne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – oznacza dla nas kierowanie się we wszystkich działaniach troską o bezpieczeństwo i dobrostan pracowników, klientów i innych ludzi, na których nasze działania mogą mieć wpływ, o stan środowiska naturalnego oraz społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy, a także dbałością o powierzone zasoby materialne i niematerialne.

Wyszukiwarka